تعرفه شارژ

هزینه هر پیامک فارسی پایه 100 ریال است که با احتساب 9 درصد مالیات و 10 ریال تبصره 19
 
قیمت تمام شده پیامک فارسی پایه 119.9 ریال می شود که در ضرایب زیر ضرب خواهد شد.
 
اپراتور ضریب فارسی ضریب انگلیسی هزینه پیامک فارسی هزینه پیامک انگلیسی ضریب دریافت ضریب ایرانسل
پیش شماره 1000 1.301 2.603 155.99 ریال 312.1 ریال 0 1
پیش شماره 3000 1.467 3.2 175.89 ریال 383.68 ریال 0 1
پیش شماره 5000 1.38 2.76 165.46 ریال 330.92 ریال 0 1
ایرانسل 1.301 2.603 155.99 ریال 312.1 ریال 0 1
خط ثابت 1.385 1.385 166.06 ریال 166.06 ریال 0 1
سیم کارت 1.8 4.25 215.82 ریال 509.58 ریال 1 1
خط 210001010101010 1.181 1.181 141.6 ریال 141.6 ریال 0 1